Marker RELEVANTE bærekrafts DELmål OG GÅ VIDERE TIL NESTE hovedmål

Gå gjennom alle 17 FN-målene og de 169 målene.
Valgte delmål blir med i rapportmalen i neste steg.  

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andel mennesker som lever i relativ fattigdom.

Andel mennesker som lever i ekstrem fattigdom har gått drastisk ned siden 1990, men utviklingen vi ser i verden i dag går i feil retning: Fattige blir fattigere og rike blir rikere, og dette ser vi også i Norge.

Å utrydde fattigdom er viktig for å nå alle FNs 17 bærekraftsmål.

For å redusere fattigdommen trenger vi en mer rettferdig fordeling av ressursene våre, og vi trenger en bærekraftig økonomisk vekst.

Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom
Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner
Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare
Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering
Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer
Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom
Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonaltnivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom