VELG MÅLET DU ØNSKER Å JOBBE MED ELLER KLIKK PÅ START

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Utrydde alle former for fattigdom i hele verden Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andel mennesker som lever i relativ fattigdom. Andel mennesker som lever i ekstrem fattigdom har gått drastisk ned siden 1990, men utviklingen vi ser i verden i dag går i feil retning: Fattige blir fattigere og rike blir rikere, og dette ser vi også i Norge. Å utrydde fattigdom er viktig for å nå alle FNs 17 bærekraftsmål. For å redusere fattigdommen trenger vi en mer rettferdig fordeling av ressursene våre, og vi trenger en bærekraftig økonomisk vekst.
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk Målet handler om at ingen skal sulte, og at alle mennesker skal ha tilgang på næringsrik og bærekraftig mat hele året. Det å få i seg nok mat til å leve et godt liv er en menneske- rettighet. Likevel sliter verden med at det er mange mennesker som sulter. Det positive er at verden har mer enn nok mat til at alle skal kunne spise seg mette.
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder God helse er en grunnleggende forutsetning for menne- skers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle dimensjonene.
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet. Mer enn 750 millioner mennesker i verden kan fortsatt ikke lese eller skrive, hvorav to tredjedeler er kvinner. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn. Utdanning er nøkkelen til utvikling, og gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn.
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet. Å sikre politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.
Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle Rent vann er trolig den viktigste forutsetningen for god helse og for å hindre spredning av farlige sykdommer som kan ta livet av mange mennesker. Det finnes nok ferskvann i verden, men økonomi og manglende infrastruktur står i veien for at alle skal få tilgang. Fremdeles mangler 1 av 3 tilgang til trygt drikkevann. Ambisjonen for Mål 6 er å sikre tilgang til vann og ordentlige sanitære forhold for alle.
Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til ren, sikker energi og å øke bruken av fornybar energi. Mer fokusert oppmerksomhet er nødvendig for å forbedre tilgangen til ren og trygg energi for matlaging og teknologier for 3 milliarder mennesker, for å kunne utvide bruken av fornybar energi.
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle Mer anstendig arbeid - Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030. Hva må gjøres? For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid.
Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon Hvorfor infrastruktur? Investeringer i infrastruktur som transport, vanningssystemer, energi og informasjons- teknologi er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Hvordan nå målet? Vi må finne måter å øke ulike land sine potensiale for utvikling og vekst, og se hvordan de kan utnytte sine ressurser og sin industri mest effektivt. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig som det satses mer på teknologi og vitenskap. Uten denne satsingen vil verden ikke nå dette bærekraftsmålet.
Redusere ulikhet i og mellom land Situasjonen i dag – Ulikhet i og mellom land er en grunn til bekymring, selv om det har vært utvikling. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men har ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Inntektsfor- skjellen i verden øker til tross for at 40 prosent av verdens fattigste tjener bedre i dag enn tidligere.. Hva må til? For å redusere ulikhet i og mellom land må det finnes en rettferdig fordeling av et lands ressurser. De fattigste og de marginalisert gruppene må gis muligheter og tjenester slik at de kan skape seg bedre levekår. Viktige tiltak er lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer.
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige Større og flere byer - Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og antas å øke til 60% i 2030. Byene står for 75% av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår. Fremtidens byer - Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. Rask urbanisering fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Overforbruk - Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson.
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem Hva må til? Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det forstyrrer nasjonale økonomier og påvirker liv. Værmønstrene endrer seg, havnivået stiger, og vær- hendelsene blir mer ekstreme. Å redde liv og levebrød krever hastetiltak for å håndtere både pandemi og klimakriser. Parisavtalen tar sikte på å styrke landenes evne til å håndtere konsekvensene av klimaendringer, gjennom hensiktsmessige økonomiske løsninger, et nytt teknologirammeverk og et forbedret rammeverk for kapasitetsbygging.
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling Uten havet fungerer ikke jorda -Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer fra havet. Vi må bli bedre – Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet. Bærekraftig bruk av havene i fremtiden må innebære stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgiftning, og beskyttelse av sårbare dyr og korallrev.
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold Skog er viktig - Mennesker fortsetter med å ødelegge helsen til jordas økosystem på land, som hele jordkloden er avhengig av. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. Redd livet på land – Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.
Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Dessverre er konflikt, usikkerhet, svake institusjoner og begrenset tilgang til rettsvesen fortsatt en stor trussel mot bærekraftig utvikling. For eks. er fødslene til rundt 1 av 4 barn under 5 år over hele verden aldri offisielt registrert, noe som fratar dem et bevis på juridisk identitet som er avgjørende for beskyttelsen av deres rettigheter og for tilgang til rettsvesen og sosiale tjenester. Antallet mennesker på flukt fra krig, forfølgelse og konflikt oversteg 70 millioner i 2018, det høyeste nivået registrert av FNs flyktningorgan på nesten 70 år. Handling for å lykkes med mål 16 må løse disse og mange andre problemer for bærekraftige samfunn rundt om i verden.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.